Haber & Haber - Kancelaria Adwokacka Gdańsk
Blog

Tymczasowe aresztowanie — za co można trafić do aresztu śledczego?

Spis treści

 

 

Areszt tymczasowy jest jednym ze środków zapobiegawczych, które można zastosować, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki. Warto mieć świadomość areszt śledczy, kto tam trafia? Dzięki temu można uchronić się przed tą nieprzyjemną sytuacją. W przeciwnym razie konieczne jest jednak skorzystanie z pomocy prawnika. Sprawy karne nie są jednak z góry przegrane. Istnieją skuteczne metody obrony osób, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa.

Tymczasowe aresztowanie — co to jest?

 

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który może zostać zastosowany wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w trakcie postępowania karnego. Jest ono równoznaczne z pozbawieniem wolności na określony czas, zwykle do momentu zakończenia postępowania lub wydania wyroku. Areszt tymczasowy jest stosowany, gdy istnieją konkretne przesłanki i okoliczności uzasadniające jego zastosowanie. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie może być stosowane tylko wtedy, gdy nie można posłużyć się innymi, mniej restrykcyjnymi środkami zapobiegawczymi, takimi jak dozór policyjny czy poręczenie majątkowe.

Tymczasowe aresztowanie — przesłanki

 

Warto mieć świadomość, kto trafia do aresztu śledczego. Nigdy nie jest to sytuacja przypadkowa. Aby nastąpiło tymczasowe aresztowanie, przesłanki konkretne muszą zostać spełnione. Są one wymienione w kodeksie postępowania karnego. Przede wszystkim musi pojawić się uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Organ ścigania jest zobowiązany do zebrania dowodów lub konkretnych informacji wskazujących, że podejrzana osoba mogła popełnić przestępstwo. Jeśli istnieje ryzyko, że dojdzie do jej ucieczki przed stawieniem się w sądzie, może to stanowić podstawę do tymczasowego aresztowania. W przypadku, gdy podejrzany może zniszczyć dowody lub wpływać na świadków jest to także powód do jego aresztowania. Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że ktoś taki może kontynuować działalność przestępczą, także stosuje się powyższy środek zapobiegawczy. Podobnie jest w przypadku zagrożenia dla porządku publicznego lub sytuacji, w której taka osoba zagraża bezpieczeństwu ofiary przestępstwa lub świadków. Warto wiedzieć, za co można trafić do aresztu śledczego, aby uniknąć tego problemu. Czasem jednak jest już na to po prostu za późno.

Jak wygląda areszt tymczasowy?

 

Warto mieć świadomość jak wygląda areszt tymczasowy. Osoba, wobec której toczy się postępowanie karne, zostaje umieszczona w areszcie śledczym. Jest to miejsce zarządzane przez Służbę Więziennictwa. Podejrzany pozostaje w areszcie do czasu rozstrzygnięcia w sprawie karnoprawnej. Przedłużenie tymczasowego aresztowania w Polsce może nastąpić w określonych sytuacjach, w zależności od przebiegu postępowania karnego i okoliczności konkretnej sprawy. Wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu może złożyć organ ścigania (np. prokuratura) lub obrońca podejrzanego. Jest on kierowany do sądu, który orzekał pierwotnie o aresztowaniu. To od tego organu zależy dalszy przebieg sytuacji. Tymczasowe aresztowanie po wydaniu wyroku jest możliwe w pewnych okolicznościach, ale ma ono charakter wyjątkowy. Takie rozwiązanie stosowane jest w przypadku skazanych, którzy pozostają w areszcie do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołań od wyroku lub w przypadku podejrzanych o popełnienie nowych przestępstw w trakcie odbywania kary.

Jak wyciągnąć kogoś z aresztu śledczego?

 

Warto ponadto mieć świadomość, jak wyciągnąć kogoś z aresztu śledczego? Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wynajęcie adwokata. Taka osoba otrzymuje dostęp do akt sprawy. Obrońca może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z aresztu tymczasowego. Trzeba jednak pamiętać, że musi on być dobrze uzasadniony i oparty o obowiązujące przepisy prawa. Jest jeszcze inny sposób, aby opuścić areszt śledczy — wyjście za kaucją lub poręczeniem majątkowym. To oznacza, że dokonana zostaje wpłata o określonej wartości jako zabezpieczenie przed ucieczką aresztowanego. Adwokat osoby aresztowanej może także próbować przekonać sąd do złagodzenia środka zapobiegawczego, na przykład zmiany aresztu tymczasowego na dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju lub inny środek. Jeśli sąd nie uwzględni wniosku o zwolnienie lub zmianę środka zapobiegawczego, istnieje możliwość złożenia apelacji lub kasacji sądu wyższej instancji w celu przekonania go do zmiany decyzji.

Zażalenie na tymczasowe aresztowanie

 

W przypadku zamiaru złożenia zażalenia na tymczasowe aresztowanie w pierwszej kolejności zaleca się konsultację z adwokatem, który będzie reprezentował aresztowanego w procesie sądowym. Obrońca pomoże przygotować odpowiednie dokumenty i zrozumieć wymaganą procedurę. Zażalenie na tymczasowe aresztowanie jest składane do sądu, który wydał taką decyzję. Powinno ono zostać sporządzone na piśmie i zawierać konkretne uzasadnienie. Istnieją określone terminy, w których należy złożyć taki dokument. Osoba aresztowana i jej obrońca mają prawo wziąć udział w rozprawie. Sąd może podjąć różne decyzje, w tym potwierdzenie aresztu, zmianę środka zapobiegawczego lub zwolnienie z aresztu. Jeśli wyrok nie będzie satysfakcjonujący istnieje możliwość złożenia apelacji, lub kasacji do sądu w wyższej instancji.

Czy areszt tymczasowy wlicza się do wyroku?

 

Wiele osób zastanawia się, czy areszt tymczasowy wlicza się do wyroku. Zazwyczaj faktycznie tak jest. Czas, który oskarżony spędza w areszcie tymczasowym, przeważnie stanowi część wyroku. Jednak sądy mogą traktować czas spędzony w areszcie tymczasowym również w inny sposób. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. W przypadku, kiedy oskarżony zostaje uznany za niewinnego, w ogóle nie ma mowy o konieczności odbywania dalszej kary, więc również areszt tymczasowy nie może zostać do niej wliczony. Jest to oczywiście najbardziej pożądana sytuacja i właśnie do takiego rozwiązania należy dążyć. Już sam pobyt w areszcie może stanowić duży stres, ale to zwrócenie wolności oskarżonemu stanowi cel każdego adwokata prowadzącego jego sprawę.

Wstecz
Tymczasowe aresztowanie — za co można trafić do aresztu śledczego? Adwokat Gdańsk
Haber & Haber

Adres:

ul. Kalinowa 43/1, 80-177 Gdańsk

tel. 506 134 503
tel. 510 404 334

biuro@haberihaber.pl

HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Baranowska-Haber

NIP: 5832994700
HABER & HABER Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Haber

NIP: 5862079717

 

Numer rachunku bankowego: 69 1910 1048 2210 0272 7505 0001

 

W sprawach nagłych dostępni jesteśmy całą dobę.

W zakresie porad i pomocy prawnej jesteśmy również dyspozycyjni online za pośrednictwem internetu (w tym Skype) oraz telefonu.